Privacyverklaring

Privacyverklaring

Body Office hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacy policy geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Body Office houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • De verwerking van jouw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent uw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Body Office is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van de Privacy policy, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, dan kan dit via onderstaand emailadres:
info@bodyoffice.nl

Waarvoor verwerkt Body Office jouw gegevens?

Jouw persoonsgegevens worden door Body Office verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Om gebruik te kunnen maken van de dienstverlening van Body Office;
 • Om nieuwsbrieven en uitnodigingen te versturen.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Telefoonnummer;
 • Bankrekeningnummer;
 • Geslacht.

Body Office verwerkt de eerder genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over jouw trainingen en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie. Deze gegevens worden verwerkt in het PaynPlan systeem wat alleen inzichtelijk is voor medewerkers van Body Office;

b) je naam, adresgegevens, telefoonnummer en gegevens inzake de gezondheid worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over de in het kader van het door jou gevolgde programma en door de organisatie georganiseerde diensten, activiteiten en enquĂȘtes. Deze zijn alleen ter inzage voor medewerkers van Body Office;

c) je naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld van het lidmaatschapsgeld af te wikkelen.

d) je naam, email en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een half jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met Body Office en je te informeren over eventuele ontwikkelingen.

e) uitsluitend indien je daarvoor toestemming hebt gegeven, gebruikt Body Office je naam en
e-mailadres om je een digitale nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere informatie over Body Office toe te sturen.

Bewaartermijnen

Body Office verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal Body Office de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft de organisatie passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.
Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Body Office gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerkers (PaynPlan.nl). Deze bewerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van Body Office.

Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

Via info@bodyoffice.nl kun je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Body Office zal je verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en je, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien de organisatie je verzoek niet inwilligt zal zij dat altijd nader toelichten.

Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens, kun je eveneens contact opnemen met info@bodyoffice.nl. Body Office zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij men op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is de betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal Body Office je hiervan op de hoogte brengen.

Indien je klachten hebt over de wijze waarop de Body Office je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kun je contact opnemen met Rianne Becker via info@bodyoffice.nl.

Indien dit niet leidt tot een oplossing kun je altijd gebruik maken van je recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.
Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy beleid kunnen eveneens worden gericht aan Rianne via info@bodyoffice.nl.

Wijzigingen

Deze Privacy policy kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig de Privacy policy te bekijken.