Algemene Voorwaarden Body Office Dienstverlening

Algemene Voorwaarden Body Office Dienstverlening

Artikel 1 Definities

1.1 Opdrachtnemer: hierna ‘Body Office’ genoemd, geleid door Rianne Becker. Als zelfstandige ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder de naam BECS met nummer 5492358, alsook vervangende trainers of coaches, die werkzaam zijn voor Body Office.

1.2 Opdrachtgever: hierna ‘cliënt’ genoemd, die bij Body Office dienstverlening afneemt, dan wel de wettelijke vertegenwoordiger(s) van de cliënt.

1.3 Overeenkomst: de overeenkomst tussen Body Office en cliënt, waarvan deze algemene voorwaarden integraal deel uit maken.

1.4 Dienstverlening: de diensten die Body Office aan de cliënt levert, zoals begeleiding bij sport- en bewegingsactiviteiten (op locatie en online), coaching en het geven van voedingsadvies.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn integraal van toepassing op alle dienstverlening van Body Office. De algemene voorwaarden worden door Body Office verstrekt zodra het inschrijfformulier voor de Semi-Personal Training of een online programma, of het opdrachtomschrijving-formulier voor de Personal Training ondertekend is, en staan ook vermeld op de website.

2.2 De algemene voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst tussen Body Office en cliënt.

Artikel 3 Annulering van afspraken

3.1 Indien de cliënt door welke omstandigheid dan ook niet kan deelnemen aan de dienstverlening van Body Office, dient de cliënt dit zo spoedig mogelijk te melden. Afspraken dienen in dat geval uiterlijk 24 uur van tevoren te worden geannuleerd. Bij het niet tijdig annuleren van een afspraak is Body Office gerechtigd om de dienstverlening toch als afgenomen te beschouwen en in rekening te brengen.

3.2 Indien Body Office door overmacht de dienstverlening niet kan uitvoeren, zal Body Office zo snel mogelijk daarover contact opnemen met de cliënt en wordt de dienstverlening in overleg met de cliënt verplaatst naar een later tijdstip.

3.3 Body Office heeft het recht om maximaal zes weken per jaar de dienstverlening op te schorten vanwege vakantiedagen van één of meerdere trainers/coaches. De dienstverlening vervalt dan niet, maar wordt opgeschoven naar een later moment.

3.4 Op officiële Nederlandse feestdagen is Body Office gesloten en vervalt de dienstverlening zonder opschorting. Onder deze feestdagen vallen: Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, eerste en tweede Paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, eerste en tweede Pinksterdag en eerste en tweede Kerstdag.

3.5 Body Office heeft het recht om één keer per kwartaal wijzigingen aan te brengen in het uurrooster van de Semi-PT en heeft dan het recht om maximaal dertig procent van (de laatste versie van) het uurrooster te wijzigen. Wanneer dit betekent dat de cliënt geen gebruik meer kan maken zijn of haar semi-PT abonnement of -tegoed, dan wordt dit in overleg omgezet naar tegoed voor Personal Training en in beginsel niet aan de cliënt terugbetaald.

3.6 Body Office is op geen enkele wijze gehouden aan enige vorm van schadevergoeding voor het annuleren van een activiteit.

3.7 De dienstverlening is gericht en afgestemd op iedere cliënt individueel. De cliënt kan zijn ingekochte dienstverlening niet overdragen aan een ander persoon.

3.8 Body Office heeft het recht om de overeenkomst tussentijds te beëindigen zonder opgaaf van een specifieke reden. Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst gebeurt door middel van een email. De vooruitbetaling voor de tot op dat moment niet afgenomen dienstverlening door de cliënt, wordt door Body Office aan de cliënt geretourneerd.

3.9 Tussentijdse opzegging van de dienstverlening door de cliënt is alleen mogelijk in geval van langdurige ziekte, zwangerschap of verhuizing. De vooruitbetaling voor de tot op dat moment niet afgenomen dienstverlening, wordt door Body Office aan de cliënt geretourneerd.
Indien de cliënt door een blessure niet kan trainen, wordt de niet afgenomen dienstverlening opgeschort tot het moment dat de cliënt dit weer kan hervatten.
De cliënt mag ervoor kiezen om tijdens een gestart Personal Training traject of semi-PT abonnement over te stappen op een ander semi-PT abonnement. Eventuele vooruitbetaling voor de tot op dat moment niet afgenomen dienstverlening door de cliënt, wordt niet door Body Office aan de cliënt geretourneerd. Wel wordt de cliënt in geval van een ‘tegoed’, het tegoed in mindering gebracht op de prijs van het nieuwe lidmaatschap.

Artikel 4 Overmacht

4.1 Onder overmacht wordt in de zin van de wet een niet-toerekenbare tekortkoming verstaan. Hiervan is sprake bij omstandigheden buiten de wil van Body Office, alsook iedere niet-voorziene omstandigheid aan de zijde van Body Office, waardoor redelijkerwijs niet de naleving van de overeenkomst kan worden gevergd.

4.2 Onder overmachtssituaties worden onder meer verstaan: medische noodgevallen, technische storingen, bijzondere weersomstandigheden, brand, waterschade en beperkende overheidsmaatregelen. Deze opsomming is niet limitatief.

4.3 Indien Body Office wegens overmacht tot 8 weken lang de dienstverlening niet kan voortzetten, wordt er in overleg met de cliënt gezocht naar vervanging of wordt de dienstverlening opgeschort en verplaatst naar een later tijdstip.
Indien Body Office wegens overmacht de dienstverlening langer dan 8 weken niet kan voortzetten, zal er in eerste instantie worden gezocht naar vervanging. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is of niet gewenst is door de cliënt, kan de overeenkomst worden ontbonden. De vooruitbetaling voor de tot op dat moment niet afgenomen dienstverlening, wordt dan door Body Office aan de cliënt geretourneerd.

Artikel 5 Betaling

5.1 Wanneer het een individueel traject betreft, dient de factuur vóór de start van de dienstverlening door Body Office en uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.

5.2 In gevallen van groepstraining, vindt betaling plaats via facturering (betaling vóór de start van de dienstverlening door Body Office en uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum), of via automatische incasso waarvoor de cliënt een machtiging ondertekent gelijktijdig met het ondertekenen van het inschrijfformulier.

5.2 Indien tijdige betaling uitblijft, is Body Office bevoegd tot opschorting dan wel beëindiging van de dienstverlening, dan wel ontbinding van de overeenkomst zonder dat Body Office schadeplichtig is jegens de cliënt.

5.3 Indien de cliënt, ondanks de uitdrukkelijke afspraken met Body Office omtrent de inhoud en de duur van het traject, de dienstverlening toch vroegtijdig wilt stopzetten, wordt hetgeen de cliënt reeds vooruitbetaald heeft en niet heeft afgenomen, in beginsel niet aan de cliënt terugbetaald.

5.4 Hetgeen in 5.3 is overeengekomen, geldt niet in de gevallen zoals omschreven in artikel 3.6 van deze Algemene Voorwaarden.

5.5 De cliënt is hoofdelijk aansprakelijk voor de betalingsverplichting uit hoofde van de overeenkomst met Body Office, ook wanneer de betaling door een derde partij wordt voldaan.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1 Voor elke door Body Office aanvaarde opdracht geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting. Body Office kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten zoals gewichtsverlies of conditieverbetering.

6.2 Body Office is niet aansprakelijk voor letsels, blessures, directe of indirecte schade die de cliënt oploopt tijdens of ten gevolge van de door Body Office geleverde diensten.

6.3 Body Office is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van- en schade aan persoonlijke eigendommen van de cliënt ontstaan tijdens of in verband met de door Body Office geleverde diensten.

6.4 Body Office is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door of namens de cliënt verschafte onjuiste en/of onvolledige informatie onder meer over zijn gezondheidstoestand.

6.5 Body Office sluit iedere aansprakelijkheid ten opzichte van de cliënt uit, tenzij er sprake is van grove opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Body Office.

6.6 Aansprakelijkheid van Body Office voor schade, is beperkt tot het bedrag dat door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar van Body Office wordt gedekt en uitgekeerd.

6.7 Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de verzekering mocht plaatsvinden, is iedere verplichting tot het vergoeden van schade beperkt tot maximaal het door Body Office in rekening gebrachte bedrag voor de betreffende opdracht.

Artikel 7 Geheimhouding

7.1 Body Office is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die in het kader van de Body Office dienstverlening is verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

7.2 Indien Body Office op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak verplicht is vertrouwelijke informatie aan een door de wet of rechter aangewezen derde mede te verstrekken, en Body Office zich te dier zake niet kan beroepen op een wettelijke dan wel door de rechter erkende of toegestaan recht van verschoning, dan is Body Office niet gehouden tot enige schadevergoeding of schadeloosstelling aan de cliënt en is de cliënt niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade hierdoor ontstaan.

Artikel 8 Toepasselijk recht en geschillen

8.1 Op de overeenkomst tussen Body Office en de cliënt alsmede onderhavige algemene voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien een bij de overeenkomst betrokken partij buiten Nederland gevestigd is.

8.2 In voorkomende gevallen is uitsluitend de rechtbank Limburg bevoegd om van procedures kennis te nemen.

8.3 Indien partijen een geschil hebben naar aanleiding van de overeenkomst, wordt allereerst gestreefd tot een minnelijke oplossing te komen.

8.4 Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig is/vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Body Office zal dan met de cliënt in overleg treden om een nieuwe bepaling overeen te komen waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 9 Privacy Policy

9.1 De Privacy Policy is integraal van toepassing op alle dienstverlening van Body Office. De Privacy Policy wordt door Body Office verstrekt zodra het inschrijfformulier voor de Semi-Personal Training of de opdrachtomschrijving voor de Personal Training ondertekend is, en staat ook vermeld op de website.

9.2 De Privacy Policy maakt onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst tussen Body Office en cliënt.